Eerste stemming over CETA in een Belgisch parlement


Dinsdag 29 mei 2018, 14u
Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Op dinsdag 29 mei vindt de stemming over CETA plaats in de Buitenlandcommissie. Uit het ontwerp instemmingsdecreet lezen wij het volgende:

"CETA is de eerste bilaterale economische overeenkomst van de EU waarin een speciaal rechtsstelsel voor investeringen is opgenomen voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (het zogeheten Investment Court System, afgekort ICS). Deze totale herziening van het voormalige arbitragesysteem voor investeringsgeschillen is een rechtbankachtig systeem dat als opstap dient naar het nog te ontwikkelen multilaterale investeringshof waar beide partijen zich toe geëngageerd hebben een leidende rol te spelen."

Ondertussen haalt het containerbedrijf DP WORLD het Vlaams beleid inzake de Antwerpse haven onderuit via een arbitrage. Dergelijke arbitrages, net zoals die van het nog te ontwikkelen multilaterale investeringshof, blijven eenzijdige procedures waarin multinationals overheden kunnen aanvallen en nooit omgekeerd. Shame Bourgeois.

Welkom dinsdag om 14u in het Vlaams Parlement!

DP World, handen af van onze haven, onze stad, ons dorp!


Maandag 28 mei 2018, 18u
Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen

Op dit ogenblik onderhandelen 3 topadvocaten in Washington achter gesloten deuren over het concessiebeleid in de haven van Antwerpen. Het Dubaaise Containerbedrijf DP WORLD heeft de Antwerpse haven en de Belgische staat tot een Investeerder-Staat Arbitrage (ISDS) gedwongen. DP WORLD is het niet eens met haar concessiebeleid in het Deurgangdok. Op basis van een investeringsverdrag tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Dubai probeert DP WORLD zijn gelijk te halen.

Geen enkele politicus of ambtenaar mag daarover communiceren. Dit is een aanfluiting van de meest elementaire principes van een rechtstaat, van een democratie, van de grondrechten van burgers en van de overheden die het algemeen belang dienen te vertegenwoordigen. Zelfs als België en ons havenbedrijf gelijk zouden halen, kost deze grap de overheid minstens 9 miljoen euro.

De Vlaamse regering heeft onder druk van deze ISDS-zaak op 31 januari het politiek proces op gang gebracht om de haven uit te breiden. Deze uitbreiding heeft grote gevolgen voor de leefomgeving en de mobiliteit van onze stad die al zo zeer ter discussie staan. Bovendien wordt hierdoor ook het voortbestaan van Doel als woongebied opnieuw in vraag gesteld.

Burgers van zowel rechter- als linkeroever eisen inzage in deze zaak, in het kader van openbaarheid van bestuur. Ons gemeentebestuur en ons havenbedrijf is de vertegenwoordiger van het volk in het kader van het algemeen belang. Wanneer onze vertegenwoordigers niet meer in staat zijn dat algemeen belang te vertegenwoordigen, dan zijn er de burgers nodig om hun bestuur ter hulp te komen.

De officiële vraag tot inzage wordt aan de gemeenteraad afgegeven op maandag 28 mei om 18 u in de tijdelijke raadzaal in Antwerpen (Lombardenvest 23).

Daags nadien in het Vlaams Parlement vindt de eerste parlementaire stemming plaats in dit land over CETA, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada waarin net het Investeerder-Staat Arbitrage systeem zwaar onder vuur is komen te staan. Dit verdrag is het eerste in een lange rij van een nieuw soort handelsverdragen met nieuwe regels en instellingen waar multinationale ondernemingen meer macht in handen krijgen ten koste van democratie en de grondrechten van onze overheden.

België, waaronder de Vlaamse regering, heeft dit Investeerder-Staat Arbitrage systeem (ICS) ter controle aan onze grondrechten voorgelegd aan het hof van Luxemburg. Daar wordt deze zaak gepleit op 26 juni. Het lijkt erop dat de Vlaamse regering alles in het werk zet om op illegitieme wijze, VOOR deze grondwettelijke controle, CETA en ICS door te duwen.

Daarom vragen wij de gemeenteraden van Antwerpen en Beveren om zich tegen deze gevaarlijke gang van zaken uit te spreken. Wij zweren alvast de Eed van Borgerhout, de plechtige belofte om niet stil te zitten tot CETA en ISDS stoppen.

Meer info op deze link. Er zal streaming zijn op dit kanaal.

VOORBIJE ACTIES

Bezoek Doel - DP World


Zondag 13 mei 2018 12u45
Afspraak station Gent-Dampoort

Op dit ogenblik bemiddelen 3 advocaten achter gesloten deuren in Washington over een twist tussen de Haven van Antwerpen en de Dubaaise containermultinational DP World. Die twist heeft direct gevolg voor Doel en voor de mobiliteitsknoop rond Antwerpen. Hoe is dat mogelijk vraagt u zich af? Het antwoord is simpel: speciale eenzijdige rechtbanken staan ten dienste van multinationals om staten en besturen aan te klagen. En dat is nu net de kern van CETA en de andere handelsverdragen die op ons afkomen.

Meer antwoord krijgt u op een bezoek aan DP World en Doel op zondag 13 mei. Vertrek om 9u Gent-Dampoort.

Info: facebook Maak Gent TTIP- & CETA-vrij

Expertenhoorzitting Vlaams Parlement


Dinsdag 8 mei 2018 12u45
Vlaams Parlement

Na de CETA-burgerhoorzitting in het Vlaams parlement en op voorstel van Luc Hollands en Kitty Snieders organiseert de buitenlandcommissie van het Vlaams Parlement een expertenhoorzitting over CETA.

Zonder het antwoord van de grondrechtentoets van CETA door het Hof van Luxemburg af te wachten heeft minister-president Geert Bourgeois op 27 februari het startschot gegeven voor het ratificatieproces van CETA in het Vlaams Parlement.

Volg hier het volledige proces.

De burgerinitiatieven van de CETA-vrije gemeenten en de NGO's hebben op 23 en 24 maart beslist terug de strijdbijl op te nemen om CETA te stoppen. Zij stelden volgende experten voor aan de buitenlandcommissie van het Vlaams Parlement om gehoord te worden:

Dr. Laurens Ankersmit, Advocaat-Jurist handel en milieu, ClientEarth (ISDS, ICS en de betekenis van de uitspraken van het EHJ)
Monique Goyens, Directeur-Generaal BEUC, Europese consumentenorganisatie (CETA en de consumentenbescherming)
Ronan O’Brien, Zelfstandig Researcher (Regelgevende samenwerking)
Jan Slomp, voorzitter van NFA, Canadese boerenbond
Jan Van Hove (voormalig professor KULeuven, nu Hoofdeconoom van de KBC)

Kom zeker dinsdag 8 mei om 12u45 in het Vlaams Parlement mee luisteren en onze experten ondersteunen!

Stop CETA, en daarna?


Vrijdag 23 maart 7u - 16u
Zaterdag 24 maart 9u30 - 13u

Congresstraat 17-19, 1000 Brussel

Help mee en stop CETA en de andere verdragen die onze rechten ondermijnen!

Op vrijdag 23 maart doen we een symbolische actie gericht aan het federale parlement, dat binnenkort zal stemmen om CETA te ratificeren. De actie vindt plaats vanaf 7u.

Vanaf 10u wordt een seminarie georganiseerd om de resultaten van de campagne "STOP TTIP & CETA" te analyseren en acties voor de toekomst voor te stellen. Voor degenen die niet de hele dag vrij kunnen maken, is het ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de sessie van 12u tot 14u, die zich zal richten op de volgende uitdagingen en alternatieven.

Op zaterdag 24 maart bereiden we het vervolg voor van de festiviteiten tegen CETA en andere nefaste Europese handelsakkoorden! Inschrijven is noodzakelijk om dit moment goed te kunnen plannen.

ISDS tegen de haven van Antwerpen


Naar aanleiding van een grote ISDS-affaire die de Haven van Antwerpen teistert, komen we op zondag 25 februari om 11u samen in Antwerpen.

Journaliste Tine Hens zal er tekst en uitleg geven en opheldering vragen over de Staat-Investeerders arbitrage tussen een logistiek multinational uit Dubai en de Belgische Staat. Ook Mirjam Van Rijn, Bart Staes, Olivier De Schutter, Kitty Snieders en Raf Verbeke komen aan het woord.

Deze zaak drukt ons met de neus op de praktijk waarvoor ook CETA staat: eenzijdige, geheime rechtspleging in handen van multinationale groepen, die ingaat tegen besluiten van een openbaar bestuur dat het algemeen belang vertegenwoordigt.

Wij zullen tijdens de actie opnieuw de "Eed van Borgerhout" afleggen, een engagement om op onze grondrechten te staan en onverminderd onze burgerinitiatieven voort te zetten.

De ratificatie van CETA is gestart


De ratificatie van CETA is van start gegaan op Vlaams en Federaal niveau, maar wij geven niet op: we zullen alles in het werk stellen opdat ieder zijn zeg heeft over CETA zoals in de grondwet is voorzien. Op zaterdag 27 januari leggen we tijdens acties overal in België de "Eed van Borgerhout" af.

Op dinsdag 30 januari werken we onze strategie verder uit. Iedereen welkom op deze bijeenkomst van burgerinitiatieven om 19u bij Greenpeace België (Haachtse Steenweg 159, Brussel, vlak bij Noordstation).

AGENDA:

1. Overzicht burgerinitiatieven
2. Toestand instemming CETA
3. Tegenstrategie CETA
4. Voorbereiding van de nationale bijeenkomst van TTIP, CETA, ... vrije zones op 3 maart
5. Site nottip.be, financiën en organisatie

Hoorzitting in het Vlaams Parlement


Dinsdag 7 november gaat vanaf 13u een burgerhoorzitting door in het Vlaams Parlement over CETA, het handels- en investeringsakkoord tussen de EU en Canada. Deze hoorzitting komt voort uit een verzoekschrift dat door meer dan 15.000 burgers ondertekend werd. Daarin vragen we een volksraadpleging over CETA.

Luc Hollands, bio melkveehouder uit Voeren en eerste indiener van het verzoekschrift zal het debat aangaan met de volksvertegenwoordigers van de buitenlandcommissie van het Vlaams parlement:

"We zijn niet tegen handel, maar we willen een rechtvaardige handel met dezelfde normen en dezelfde waarden. In Canada mag men producten gebruiken die op Europees niveau verboden zijn, hetgeen hen de mogelijkheid geeft goedkoper te produceren en te exporteren, zelfs al zijn de douanetarieven op dit moment nog van toepassing. Wij zijn tegen de verlaging van normen en tegen de import van producten die aan lagere normen geproduceerd zijn. Het maakt onze markt kapot en het is gevaarlijk voor de gezondheid van onze consumenten."

Kitty Snieders, tweede indiener van het verzoekschrift aldus:

"In het kader van de klimaattop in Bonn moeten we benadrukken dat er in dit akkoord geen apart hoofdstuk is over energie. In het hoofdstuk over handel versus duurzame ontwikkeling staan woorden als 'aanmoedigen' en 'promoten' en het bevat geen bindende verplichtingen. Het Europees voorstel om onconventionele brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas een hogere taxatie te geven is onder druk van Canadese en Amerikaanse lobbyisten gesneuveld. Canada is mondiaal de 2de grootste exporteur van olie. En dat wanneer James Hansen, klimaatwetenschapper bij NASA zeg: 'Teerzandolie is game over voor het klimaat.' Eigenlijk, CETA had duidelijk moeten stellen dat: 'Niets in dit akkoord zal het recht ontnemen dat een land maatregelen neemt om het milieu te beschermen'. Dit is niet het geval."

Kristien Pottie, derde indiener van het verzoekschrift:

"Voor Vlaanderen is autonoom beslissingsrecht een belangrijk thema. In Ceta wordt echter door de regelgevende samenwerking het politiek beslissingsrecht voor heel belangrijke topics zoals gezondheid, milieu, openbare diensten enzovoort in de handen gelegd van gemengde comités die over de inhoud van regelgeving zullen beslissen en waar parlementen enkel nog ja of nee op zullen kunnen antwoorden. Voor sommige aspecten van de financiële sector kunnen deze comités zelfs autonoom beslissingen nemen. Ze kunnen zich laten bijstaan door belanghebbenden zoals de industriewereld, NGO's of burgers maar in de praktijk weten we dat het er vooral op neerkomt dat de grote spelers hun invloed zullen kunnen doen gelden. Het is voor ons zeer verontrustend dat zo'n belangrijke beslissingen niet meer kunnen genomen en uitgewerkt worden door onze verkozen politici."